www.mentalcoach.sk

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI JKD Slovakia s.r.o., ako prevádzkovateľa a garanta systému MBF® , pre Slovenskú a Českú republiku.

 

Levočská 68
05301 Harichovce
IĆO:36212741
IČ DPH: SK 2021633526

 

Nákup MBF® menu v internetovEJ zónE www.mbf.sk, môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť nižšie uvedenými pravidlami.

 

OBJEDNÁVKA

Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj MBF® menu cvikov predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky cez on line systém - Mbf.sk Po potvrdení objednávky bude táto objednávka zaregistrovaná v systéme platenej zóny a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou JKD Slovakia s.r.o.. Od tohto momentu pre obe strany platia všetky práva a povinnosti vyplývajúce z občianskeho a obchodného zákonníka a z reklamačného poriadku. Zákazníkovi bude zaslaná e-mailom e-forma faktúry, na ktorej budú údaje o počte MBF menu, o výške sumy a účte, na ktorý treba uhradiť finančnú čiastku (v prípade platby prevodom). Platbu môže zákazník vykonať niekoľkými spôsobmi.

 

- plne zabezpečená on line forma, využitím platby cez PAYPAL systém. Netreba mať konto paypal, stačí disponovať kreditnou kartou VISA, MASTERCARD alebo AMERICAN EXPRESS.

 

- platba prevodom na náš účet. VÚB Spišská Nová Ves, 1618014556/0200. Splatnosť pri tejto platbe sú 2 pracovné dni od prijatia objednávky.

 

- osobne, v jednom z našich centier / bude upresnené na webe v jeseni 2008/

 

Jednotlivé spôsoby úhrad vyžadujú špecifické informácie, ktoré je potrebné uviesť v okamihu platenia. Tieto údaje nezhromažďujeme, používame ich výhradne pre danú finančnú operáciu. Po jej realizácii sú zmazané.

 

OCHRANA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Bezpečnosť osobných údajov na internete je veľmi diskutovanou témou. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme niektoré Vaše osobné údaje vedieť. Všetky informácie o Vašej osobe však budeme používať iba pre našu potrebu a neposkytneme ich v žiadnom prípade nikomu inému. Údaje, ktoré zadávate pri objednávke Ako zákazník (fyzická osoba) musíte uviesť nasledujúce údaje:

 

• Meno a priezvisko

• Úplnú adresu a telefonický kontakt

• Adresu elektronickej pošty

 

Tieto informácie sú potrebné pre Vašu identifikáciu ako nakupujúceho. Potrebujeme ich k realizácii a zaúčtovaniu Vašej platby za zakúpené MBF® menu a ku komunikácii s Vami

 

Ak nakupujete MBF® menu ako právnická osoba a chcete platiť prevodom z bankového konta firmy, mali by ste uviesť tiež nasledujúce údaje o firme:

 

• Názov firmy

• Telefón

• Fax

• IČO

• DIČ

• Bankové spojenie

 

Tieto údaje nám umožnia urobiť nevyhnutné finančné operácie, vyhotoviť daňový doklad, prípadne identifikovať Vašu platbu realizovanú bankovým prevodom.

 

Vaše osobné údaje, ktoré uvádzate v platenej zóne sú dôverné a v žiadnom prípade nie sú poskytované ďalším subjektom, s výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobný styk ako sú banky, spoločnosti vydávajúce platobné karty a pod. To však vždy iba v rámci jednej konkrétnej platby s využitím týchto služieb.

 

JKD Slovakia s.r.o. nepredáva, neprenajíma a ani inak neposkytuje Vaše údaje žiadnej tretej strane.

 

STORNO OBJEDNÁVKY

Storno objednávky zo strany kupujúceho:

 

Po záväznom potvrdení ma kupujúci možnosť stornovať objednávku iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade iného dôvodu stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním.

 

Storno objednávky zo strany predávajúceho:

 

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku na MBF® menu cvikov len vtedy, pokiaľ nesú splnené platobné podmienky zo strany kupujúceho/ platba prevodom, max. 2 pracovné dni/

 

DODACIE PODMIENKY

Dodávka predmetu plnenia (objednaného MBF® menu cvikov ) bude podľa dostupnosti licencovaných MBF® odborníkov / pre komplikované stavy – nutná konzultácia v USA/ realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 3-7 pracovných dní/cez e-mail / od obdržaní platby na účet . Vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota menu cvikov dlhšia, po dohovore s kupujúcim. Klient dostane heslo na vstup do platenej zóny spolu s presnou sekvenciou cvikov .V platenej zóne vstúpi do video databáze a môže začať cvičiť.

 

Ceny sú stanovené všeobecným cenníkom resp. cenami uvedenými v platenej zóne internetového obchodu MBF.SK.

 

REFUNDÁCIA – REKLAMÁCIA

V prípade , keď nedojde k zlepšení svalovo/skeletovej situácie kupujúceho/ je to evidentne dokázateľné z foto snímkou alebo video záznamov / - sme ochotný 100% refundovať zaplatenú čiastku, ale len v prípadoch , keď kupujúci plne nasledoval všetky pokyny MBF® odborníka . V opačnom prípade nemá na žiadnu refundáciu nárok

 

ZODPOVEDNOSŤ

Každý kupujúci (klient) cvičí MBF® systém cvikov na svoje vlastné riziko. V prípade neodborného cvičenia bez dohľadu licencovaného MBF® odborníka , JKD Slovakia s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zdravotné následky a ujmy.

 

KLIENTSKÝ MBF SERVIS:

Pre klientov sme tu denne k dispozícii, pripravení Vám s čímkoľvek poradiť. Ak ste u nás prvýkrát, neobávajte sa nás kontaktovať a spýtať sa na hocijakú maličkosť.

 

Na Vaše otázky smerujúce na mbf@mbf.sk odpovedáme najneskôr do 48 hodín. Budeme radi, keď si vyberiete náš unikátny produkt a urobíme maximum pre to, aby sme Vás presvedčili o jedinečnosti a unikátnosti tohto systému.

 

Vaša spokojnosť je našim cieľom.